30 czerwca – sprawozdanie zatwierdzone!

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe muszą pamiętać o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Obowiązek ten musi być spełniony nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Ogólnie rzecz biorąc to termin ten dla większości jednostek na złożenie sprawozdania upływa z dniem 15 lipca 2014 roku. W przypadku roku obrotowego , który występuje na równi z rokiem kalendarzowym ostateczny termin wynosi 30 czerwca.

Organem, który ma prawo zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest ten organ, który został wskazany w przepisach ogólnych i/lub w statucie spółki. Do tego organu należy także poddział wyniku finansowego, czyli jeżeli wystąpił dodatni wynik, to może zostać to przeznaczone na odpowiednie cele.

Na czym polega zatwierdzenie sprawozdania finansowego? Z reguły polega na głosowaniu i podjęciu właściwej uchwały w tym przedmiocie.

W przypadku stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w KRS lecz nie prowadzących działalności gospodarczej nie występuje obowiązek składania sprawozdania finansowego do KRS. Obowiązek ten spoczywa na organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.

sprawozdanie finansowe