Akta osobowe pracowników

Do obowiązków każdego pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji pracowników dotyczącej stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie prowadzenia akt osobowych pracowników, akta powinny składać się z 3 części: A, B i C. Dokumenty muszą być ponumerowane i uporządkowane chronologicznie.

Akta osobowe pracowników:
A → dokumentacja dotycząca ubiegania się o pracę pracownika – tutaj powinny znajdować się dokumenty dotyczące ubiegania się o zatrudnienie np. kwestionariusz osobowy, orzeczenia lekarskie.
B → dokumentacja związana z nawiązaniem stosunku pracy i przebiegiem zatrudnienia – w tej części powinny być gromadzone dokumenty dotyczące stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia np. umowa o pracę, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.
C → dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy – tutaj powinny być gromadzone dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia danej osoby np. wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracownik ma prawo wglądu do akt osobowych, czyli może sprawdzać i weryfikować gromadzone dane. Jeżeli pracownik dopatrzy się błędnych informacji na swój temat w prowadzonych przez pracodawcę aktach osobowych, ma on prawo zażądania poprawy danych, a gdy ten odmówi – dochodzenia racji na drodze sądowej.

Jeśli pracodawca nie prowadzi lub niewłaściwie prowadzi dokumentację pracowniczą, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych.