AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Amortyzacją środków trwałych nazywamy  zużycie środka trwałego.

Środek trwały stanowi własność lub współwłasność podatnika, jego okres użytkowania jest dłuższy niż rok, jest sprawny w momencie przyjęcia do eksploatacji, posiada rzeczowy charakter oraz musi być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Środki trwałe należy ująć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie później niż w momencie przekazania ich do użytkowania.
Amortyzacja polega na ustaleniu wartości początkowej środka trwałego, która pozwoli na ustalenie wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym. Najczęściej wartością początkową jest cena nabycia lub wytworzenia danego środka trwałego, jednak zdarza się, że wartością jest cena rynkowa tego środka.
Odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych, których wartość początkowa jest większa od 3500 zł. W przypadku niższej wartości środka trwałego nie ma żadnych przeciwwskazań do jego zamortyzowania. W sytuacji, w której wartość początkowa jest wyższa lub równa od tej kwoty można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego poprzez dopisanie 100% wartości początkowej. Ten odpis dokonywany jest raz w miesiącu.

Do celów podatkowych amortyzacji nie podlegają:
1. grunty,
2. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
3. dzieła sztuki,
4. eksponaty.

Środki trwałe, które nie należą do ww. należy wpisać do ewidencji i dokonywać odpisów amortyzacyjnych wraz ze zużywaniem danego środka trwałego. Ważna jest przy tym poprawnie ustalona stawka amortyzacyjna. Amortyzacji można dokonać stosując dwie metody:
– liniową
– degresywną

 

amortyzacja