AUDYT FINANSOWY – kontrola firmy!

Czym jest audyt finansowy? To nic innego jak sprawdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego. Pozwala on określić czy wysokość środków pieniężnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie są istotnie zniekształcone. Głównie chodzi tutaj o zniekształcenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na decyzje osób korzystających z przygotowanych danych finansowych.

Co podlega sprawdzeniu?
* przegląd istotnych umów,
* potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami,
* uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych,
* obserwacja inwentaryzacji zapasów.

Celem audytorów jest sprawdzenie sprawozdań finansowych, z których wiele osób czerpie ogrom informacji związanych z sytuacją finansową spółki. Audyt finansowy pomaga często rozwiązać zaistniałe problemy księgowe.

Kto musi przeprowadzać kontrolę sprawozdań? Pracodawcy,w których firmie:
1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczyła równowartości 2 500 000 euro,
3. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczyły równowartości 5 000 000 euro.

audyt_finansowy