BĄDŹ CERTYFIKOWANYM KSIĘGOWYM

Każdy kto prowadzi własną działalność wie, że konieczne jest w niej prowadzenie ksiąg rachunkowych. Może to robić osoba pracująca w firmie, ale także ktoś z zewnątrz. Ważne jest jednak, aby za wszystko odpowiadała osoba kompetentna, której usługi będą na jak najwyższym poziomie.

Kto może prowadzić księgi rachunkowe?
1. osoby fizyczne, które posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
2. inne osoby, przedsiębiorcy pod warunkiem, że będą oni uprawnieni do wykonywania czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
3. certyfikowani księgowi
4. biegli rewidenci
5. doradcy podatkowi

Wyjaśnienie pojęć:
Osoby fizyczne → podmioty prowadzące działalność gospodarczą
Przedsiębiorcy  → spółki cywilne, spółki z o.o.

Osoba podejmująca zadanie prowadzenia ksiąg rachunkowych musi ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w razie ewentualnych szkód wyrządzonych z związku z prowadzoną działalnością.

Chcesz być certyfikowanym księgowym? Sprawdź, czy spełniasz warunki!
1. posiadasz pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych?
2. Korzystasz w pełni z praw publicznych?
3. nie zostałeś skazany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe?

Możesz pochwalić się, że spełniasz wymagania? Świetnie! To już pierwszy krok. Podejmij drugi i zobacz czy spełniasz dodatkowe wymagania jakimi są:
– odbycie 3 letniej praktyki w księgowości, posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego uzyskanego na kierunku rachunkowość lub innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość,
– odbycie trzyletniej praktyki w księgowości i posiadanie wykształcenia magisterskiego lub równorzędnego oraz ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości
– posiadanie dwuletniej praktyki w księgowości i wykształcenie minimum średnie oraz zdać nie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Musisz spełniać JEDEN z wyżej wymienionych warunków, abyś mógł złożyć wniosek o tytuł certyfikowanego księgowego!

„ Praktyka w księgowości”
Stosunek pracy  w wymiarze czasu pracy nie mniejszy niż 1/2 etatu oraz odpłatna umowa cywilnoprawna zawarta z przedsiębiorcą, który świadczy usługi z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1. Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń;
2. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych;
4. Badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

ksiegowy