EMERYCI I RENCIŚCI W ZUS-ie

Każdy, kto zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym, czyli:

 • rentowe,
 • emerytalne,
 • chorobowe,
 • wypadkowe,
 • + zdrowotne.

EMERYCI I RENCIŚCI →  UMOWA ZLECENIA

Emeryci i renciści, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe,
 • + zdrowotne.

Ubezpieczenie chorobowe w tym wypadku jest dobrowolne.
Obowiązek ubezpieczeń społecznych u emerytów i rencistów rodzi się wtedy, gdy są tylko i wyłącznie zatrudnieni na umowę zlecenia lub kiedy umowa zlecenia jest zawarta z podmiotem, z którym emeryt bądź rencista ma już zawartą umowę o pracę lub ma ją zawartą z inną firmą, ale wykonuje ją na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

PRACA PÓŁ NA PÓŁ
Jeżeli emeryt lub rencista jest zatrudniony w firmie, a jednocześnie wykonuje umowę zlecenia, to podlega dobrowolnie ubezpieczeniom:

 • emerytalne,
 • rentowe.

Ubezpieczenie zdrowotne dla emeryta lub rencisty jest obowiązkowe niezależnie od tego czy jest zatrudniony na umowę cywilnoprawną czy poprzez nawiązanie stosunku pracy.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Emeryci i renciści, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Nie mają oni możliwości korzystania z ubezpieczenia chorobowego. Obowiązkowe jest w tej sytuacji natomiast ubezpieczenie zdrowotne.

PRAWO DO RENTY ZASADY
Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą i ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy to podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, wypadkowemu do momentu, aż prawo do emerytury ustanie. Dobrowolne → ubezpieczenie chorobowe.

Nie muszą płacić składek społecznych osoby, które:

 • mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, prowadzące działalność gospodarczą
 • pobierają renty rodzinne,
 • mają ustalone prawo np. do wojskowych lub policyjnych rent inwalidzkich przyznawanych z tytułu niezdolności do służby czy rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy.

ULGA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną firmę mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej. Warunkiem jest jednak to, aby świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekraczało miesięcznej kwoty minimalnego wynagrodzenia i osoba ta:

 • uzyskuje  dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury

lub

 • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.