EMERYCI I RENCIŚCI W ZUS-ie

Każdy, kto zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym, czyli:
– rentowe,
– emerytalne,
– chorobowe,
– wypadkowe,
+ zdrowotne.

EMERYCI I RENCIŚCI →  UMOWA ZLECENIA
Emeryci i renciści, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym:
– emerytalne,
– rentowe,
– wypadkowe,
+ zdrowotne.

Ubezpieczenie chorobowe w tym wypadku jest dobrowolne.
Obowiązek ubezpieczeń społecznych u emerytów i rencistów rodzi się wtedy, gdy są tylko i wyłącznie zatrudnieni na umowę zlecenia lub kiedy umowa zlecenia jest zawarta z podmiotem, z którym emeryt bądź rencista ma już zawartą umowę o pracę lub ma ją zawartą z inną firmą, ale wykonuje ją na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

PRACA PÓŁ NA PÓŁ
Jeżeli emeryt lub rencista jest zatrudniony w firmie, a jednocześnie wykonuje umowę zlecenia, to podlega dobrowolnie ubezpieczeniom:
– emerytalne,
– rentowe.
Ubezpieczenie zdrowotne dla emeryta lub rencisty jest obowiązkowe niezależnie od tego czy jest zatrudniony na umowę cywilnoprawną czy poprzez nawiązanie stosunku pracy.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Emeryci i renciści, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Nie mają oni możliwości korzystania z ubezpieczenia chorobowego. Obowiązkowe jest w tej sytuacji natomiast ubezpieczenie zdrowotne.

PRAWO DO RENTY ZASADY
Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą i ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy to podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, wypadkowemu do momentu, aż prawo do emerytury ustanie. Dobrowolne → ubezpieczenie chorobowe.

Nie muszą płacić składek społecznych osoby, które:
– mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, prowadzące działalność gospodarczą
– pobierają renty rodzinne,
– mają ustalone prawo np. do wojskowych lub policyjnych rent inwalidzkich przyznawanych z tytułu niezdolności do służby czy rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy.

ULGA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną firmę mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej. Warunkiem jest jednak to, aby świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekraczało miesięcznej kwoty minimalnego wynagrodzenia i osoba ta:
– uzyskuje  dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
– opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.