EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą wie, że ciąży na niej mnóstwo obowiązków. Wiele z nich dotyczy księgowości. Jednym z nich jest ewidencja środków trwałych. Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej (cena nabycia lub koszt wytworzenia). W przypadku środków trwałych, które otrzymaliśmy → darowizna – wycena według ceny rynkowej.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszana jest o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , które w ewidencji księgowej ujmuje się oddzielnie.

Dokumentacje ewidencji księgowej

* przyjęcie środka trwałego → OT
* likwidacja środka trwałego – LT
* przekazanie/ przyjęcie środka trwałego – PT
* zmiana miejsca użytkowania – MT

Wszystkie środki trwałe, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie muszą zostać wpisane do księgi inwentarzowej.

Każdy środek powinien mieć założoną kartę ewidencyjną, która zwierać będzie:

  1. nazwę środka trwałego,
  2. datę wprowadzenia do ewidencji,
  3. opis techniczny,
  4. wartość początkową,
  5. dotychczasowe umorzenie,
  6. zmiany wartości,
  7. miejsce użytkowania,
  8. numer inwentarzowy.

Na początku każdego roku obrotowego sporządzane są także tabele umorzeniowe/amortyzacyjne, które informują o wysokości odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz o wartości początkowej środka trwałego, stawki amortyzacyjnej, dotychczasowego umorzenia, umorzenia w danym roku i wartości na koniec roku.

 

ksiegowosc