EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą wie, że ciąży na niej mnóstwo obowiązków. Wiele z nich dotyczy księgowości. Jednym z nich jest ewidencja środków trwałych. Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej (cena nabycia lub koszt wytworzenia). W przypadku środków trwałych, które otrzymaliśmy → darowizna – wycena według ceny rynkowej.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszana jest o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , które w ewidencji księgowej ujmuje się oddzielnie.

Dokumentacje ewidencji księgowej
– przyjęcie środka trwałego → OT
– likwidacja środka trwałego – LT
– przekazanie/ przyjęcie środka trwałego – PT
– zmiana miejsca użytkowania – MT

Wszystkie środki trwałe, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie muszą zostać wpisane do księgi inwentarzowej.

Każdy środek powinien mieć założoną kartę ewidencyjną, która zwierać będzie:
– nazwę środka trwałego,
– datę wprowadzenia do ewidencji,
– opis techniczny,
– wartość początkową,
– dotychczasowe umorzenie,
– zmiany wartości,
– miejsce użytkowania,
– numer inwentarzowy.

Na początku każdego roku obrotowego sporządzane są także tabele umorzeniowe/amortyzacyjne, które informują o wysokości odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz o wartości początkowej środka trwałego, stawki amortyzacyjnej, dotychczasowego umorzenia, umorzenia w danym roku i wartości na koniec roku.

 

ksiegowosc