Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym definiowane jest jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, których nie zalicza się do środków trwałych.

W ewidencji należy ujmować wyposażenie, które stanowią urządzenia i sprzęt biurowy, jednak koszt nabycia danego przedmiotu powinien przewyższać kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosić maksymalnie rok. Składniki majątku, których wartość nabycia jest niższa niż 1500 złotych netto także uznawane są za wyposażenie, lecz nie ma obowiązku ujmowania ich w ewidencji. Wyposażenie należy wpisać w ewidencji najpóźniej w miesiącu oddania go do użytkowania.

Do prowadzenia ewidencji wyposażenia zobowiązane są jednostki prowadzące księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczające się na zasadach ryczałtu.

Dane, które powinny znajdować się w ewidencji wyposażenia:

  • numer wpisu,
  • data nabycia,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwa,
  • cena zakupu lub koszt wytworzenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie,
  • data likwidacji, data sprzedaży lub data darowizny,
  • przyczyna likwidacji przedmiotu.