Faktura kosztowa

Faktura kosztowa jest dokumentem wystawionym na towary i usługi, które przedsiębiorca kupuje, aby później uzyskać z nich przychód. Prowadzenie działalności związane jest z ponoszeniem kosztów. Niektóre z nich można właśnie ująć w ramach kosztów uzyskania przychodów.

Faktura kosztowa jest dokumentem księgowym wystawianym na zakupione przez firmę towary lub usługi, dzięki którym uzyskany zostanie przychód. Dokumentuje wydatki, które można wliczyć do kosztów. Faktura kosztowa jest fakturą zmniejszającą dochód, czyli także podatek dochodowy.

Na fakturze mogą znaleźć się tylko koszty uzyskania przychodów, czyli wydatki ponoszone przez firmę w celu uzyskania przychodu bądź utrzymania źródła przychodu.

Praktyka:
Koszty odejmuje się od przychodu = dochód firmy.
Kwota po dokonaniu odliczeń jest podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jak wygląda faktura kosztowa?
Każda faktura kosztowa powinna zwierać:
* imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
* datę dokonania sprzedaży,
* cenę jednostkową kupowanego towaru lub usługi bez podatku,
* podstawę opodatkowania,
* stawkę i kwotę podatku,
* kwotę należności,
* dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Fakturę kosztową zalicza się do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

 

faktura kosztowa