Faktura VAT w języku obcym

Ustawa o VAT nie zawiera wymogów dotyczących wystawiania faktur VAT wyłącznie w języku obcym. Ustawa o rachunkowości również nie wymusza tłumaczenia tych dokumentów na język polski, aby mogły zostać uznane za dowód księgowy i wprowadzić je do ksiąg rachunkowych.

Faktur VAT w języku obcym nie można wystawić wyłącznie w następujących sytuacjach:
– na rzecz kontrahentów krajowych, czyli osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce, nieprowadzących zarejestrowanej działalności gospodarczej,
– w przypadku obrotu z udziałem jednostek prawa publicznego.

Wykluczenie tych podmiotów znajduje się w interpretacji indywidualnej z 5. września 2012 roku. Minister Finansów określił swoje stanowisko następująco:
“…przepisy nakładają na wystawcę faktury wyraźny obowiązek sporządzenia jej w języku polskim w przypadku dokumentowania czynności z polskim konsumentem, a także w przypadku czynności dokonywanych przez jednostki prawa publicznego. Natomiast faktury wystawiane na rzecz polskich podmiotów gospodarczych oraz podmiotów gospodarczych lub konsumentów mających miejsce zamieszkania czy siedzibę poza terytorium kraju nie muszą spełniać tego wymogu”.