Forfaiting

Forfaiting to jedna z metod finansowania działalności przedsiębiorstwa, polegająca na wykupie wierzytelności przez forfaitera od forfaitysty.

Forfaiter (importer) to wyspecjalizowana instytucja finansowa, nabywająca od forfaitysty wierzytelności handlowe lub wekslowe lub leasingowe pobierając za to wynagrodzenie płatne w formie odsetek dyskontowych. Poprzez umowę forfaitingu bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Natomiast forfaitysta (eksporter) jest podmiotem gospodarczym, zbywającym forfaiterowi wierzytelności powstałe wskutek eksportu dóbr lub usług, zwiększając swoją płynność finansową, bo otrzymuje od forfaitera środki finansowe (pomniejszone o wynagrodzenie).

Forfaiting przypomina faktoring, lecz różni się tym, że przy faktoringu wykupowi podlega większa ilość należności o mniejszej wartości, a forfaiting obejmuje pojedyncze transakcje eksportu towarów lub usług.

finansowanie-firmy