INWENTARYZACJA

Inwentaryzacją nazywamy czynności rachunkowe, które na celu zobrazowanie sytuacji składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Polega ona na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

POWODY RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH:
– zmiana naturalnych cech przedmiotów
– błędy i nadużycia popełnione przez pracowników w ewidencji księgowej
– pomyłki w przyjmowaniu i wydawaniu rzeczowych składników majątku, kradzieże, nadużycia

Inwentaryzacja jest przeprowadzana po to, aby ustalić rzeczywisty stan aktywów i pasywów. Czynności inwentaryzacji sprowadzają się do uzgodnienia zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym, rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony im majątek, dokonania oceny przydatności gospodarczej składników majątku objętych zapisem, przeciwdziałania stwierdzonym nieprawidłowościom.

Inwentaryzacja dotyczy takich czynności jak:
– przeprowadzenia spisu z natury wszystkich składników majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki gospodarczej,
– wyceny wartości spisanych składników,
– uzyskania od kontrahentów jednostki gospodarczej pisemnych informacji o stanie jej środków pieniężnych na rachunkach bankowych, o stanie zaciągniętych kredytów bankowych, należnościach i zobowiązaniach oraz stanie własnych składników majątku powierzonych kontrahentom,
– porównania danych ewidencyjnych niektórych składników z odpowiednimi dokumentami, np. stanem posiadanych gruntów,
– ustalenia i wyjaśnienia przyczyn ilościowych niedoborów i szkód,
– postawienia i umotywowania wniosków o sposobie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
– wskazania sposobów usunięcia nieprawidłowości w gospodarce majątkiem jednostki.

 

inwentaryzacja