Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów pozwala na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Prowadzą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym, jeżeli nie przekroczyli określonego limitu.

KpiR precyzowana jest przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą nie spełniające warunków przewidzianych w przepisach, w których mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą ewidencjować operacje gospodarcze za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dla kogo jeszcze KPiR?

 • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych prze­pisów

 • osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg

 • duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego

 

Nie mogą prowadzić KPiR osoby, które:

 • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,

 • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,

 • wykonują wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,

 • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności?

 

Cechy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:

I rzetelność, czyli na podstawie dowodów księgowych

II terminowość, czyli wydatki i przychody zapisywać w terminie rzeczywistym

III w języku i walucie polskiej

IV bezbłędność rachunkowa, tzn. nieakceptowane są pomyłki rachunkowej

V czytelność, czyli przejrzyście, nie używając korektorów

Co zawiera KPiR?

 • Kontrahent,

 • Przychód

 • Wydatki (koszty)

 • Kolumna 1 to liczba porządkowa. Należy zachowywać chronologiczną kolejność zdarzeń gospodarczych

 • Kolumna 2 to data zdarzenia gospodarczego (konkretny dzień)

 • Kolumna nr 3 to nr dowodu księgowego

 • Kolumna nr 4 i 5 dotyczy kontrahenta jego danych identyfikacyjnych

 • Następnie kolumna nr 6 to opis zdarzenia gospodarczego tzn. zdarzenia które zaistniało.

 • Kolumny 7, 8, 9 odnoszą się do przychodu. 7 kolumna to wartość sprzedanych towarów i usług a 8 to przychody pozostałe które nie są bezpośrednio związane z działalnością. Kolumna 9 jest sumą 7 i 8 kolumny.

 • Kolumna nr 10 to zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupów.

 • Kolumnę 11 stanowią koszty uboczne np. koszty związane z ubezpieczeniem.

 • grupę kolumn 12 -15 stanowią wydatki. Kolumna 12 zatytułowana jest jako koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem. Jeśli chodzi o limit to ustawowo on nie może przekroczyć 0,25% rocznego przychodu firmy. Kolumna 13 to wynagrodzenia w gotówce i w naturze, a 14 pozostałe wydatki. Kolumna 15 jest sumą kolumn 12 – 15 czyli kosztów.

 • Kolumna 16 dotyczy innych spraw gospodarczych a 17- a to uwagi.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ… DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!