Małe firmy czerpią korzyści z nowelizacji ustawy!

Nowelizacja ustawy mówi o znacznych ułatwieniach dla małych firm, które będą mogły sporządzać uproszczonych sprawozdań finansowych. Z czego będzie się on składał?

Skrócone sprawozdanie finansowe będzie składać się z:
1. uproszczonego bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych.

Małe firmy nie będą już zobligowane do sporządzania sprawozdania z działalności jeżeli niektóre informacje, które powinny zostać tam zawarte znajdą się w informacji dodatkowej.

Co jeszcze zostanie zmienione?
1. brak obowiązku publikowania sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym,
2. możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

 

biuro księgowe