Najważniejsza dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa to w firmie najważniejsze co może być. To na jej podstawie dokonuje się ewidencji księgowej. To ona pośrednio pozwala określać stan finansowy i pomaga w podejmowaniu słusznych decyzji gospodarczych.

Najważniejszym dokumentem w firmie bywa sprawozdanie finansowe, sporządzane i składane pod koniec każdego roku obrachunkowego. Kolejnymi ważnymi dokumentami są składające się na nie: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym.

Ważna jest również dokumentacja księgowa, czyli księga rachunkowa, ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, listy płac, kartoteki i wiele innych, wiążących się z dokonywaniem zapisów księgowych.

W zależności od znaczenia i typu dokumentu czas przechowywania dokumentacji księgowej może być różny. Dokumenty o największym znaczeniu na przykład sprawozdanie finansowe przechowuje się wieczyście. Inne dokumenty tylko czasowo, lecz w różnym czasie, który zależy od ich typu. Dokumentację o najmniejszym znaczeniu nie zawsze się archiwizuje. Najczęściej jest niszczona po tym, jak straci swoją użyteczność.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi naszymi artykułami o tematyce dotyczącej księgowości.