Nowy wzór wniosku PIT-16!

Wraz ze styczniem 2016 roku zacznie obowiązywać nowy wzór formularza PIT-16, czyli wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Jakie zmiany wejdą w życie?

Zmiany dotyczą w głównej mierze:
1. zastąpienia dotychczasowego brzmienia opisu pozycji nr 5: „5. Urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego”, opisem w brzmieniu: „5. Urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek”,

2. zastąpienia dotychczasowej treści przypisu nr 1 treścią w brzmieniu: „Należy wskazać urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek, także gdy wniosek dołączany jest do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.”.

Termin złożenia PIT-16
Podatnicy zgłaszający chęć skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej muszą złożyć wniosek do dnia 20 stycznia roku, za który opłacać należy podatek w tej formie.
usługi księgowe w mieście kraków