O efektywności ekonomicznej.

Celem efektywności ekonomicznej jest uzyskanie określonego efekty przy jak najmniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Działania mają również za zadanie osiągnąć najlepszy rezultat przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów. Efektywność ekonomiczna obejmuje zarówno małe przedsiębiorstwa jak i gospodarkę całego kraju.

Wyróżniamy trzy podejścia efektywności:
– podejście celowościowe – ocena efektywności dotyczy przede wszystkim stopnia realizacji założonego celu, a dopiero w następnej kolejności poziomu wykorzystania dostępnych zasobów;
– podejście systemowe – efektywność to umiejętność pokonywania przez organizację braku pewności płynącej z otoczenia oraz kształtowania przez nią otoczenia w kierunku dogodnym dla niej samej;
– podejście wielokryterialne – idea efektywności opiera się o osiąganie przez organizację wyznaczonych celów, spełnianie określonych warunków i utrzymywanie nałożonych na nią standardów.

 

efektywnosc-firmy