Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a faktura VAT

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki, które pozwalają mu skorzystać ze zwolnienia z kasy wówczas sprzedaż tą może rejestrować na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży bądź wyciągu bankowego.
Co ważne, dzienna ewidencja sprzedaży, aby była traktowana jako obowiązujący dokument musi posiadać ponumerowane strony, datę uzyskania przychodu, wartość przychodu brutto oraz liczbę porządkową kolejnych wpisów. Dokument ten musi być również zbroszurowany.

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej oczywiście może zażądać wystawienia faktury VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek wystawić taki dokument, o ile żądanie to nie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym transakcja miała miejsce.

Przedsiębiorca musi wystawić fakturę do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę gdy żądanie zostało wystawione do końca miesiąca w którym dokonano transakcji bądź do 15 dni, gdy zgłoszenie zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar bądź wykonano usługę.