OUTSOURCING

Polega  na przekazaniu określonej funkcji, która dotychczas była wykonywana przez pracowników przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej. Firma zewnętrza to taka, która nie jest bezpośrednio związana z dana firmą, ale specjalizuje się w danej dziedzinie i pomaga zrealizować określone cele. Charakterystyczną cechą outsourcingu jest to, że firma zewnętrzna sama wybiera jak będzie wykonywał daną funkcję. Zleceniodawca czeka na ustalone efekty, jednak sposób realizacji i dążenie do osiągnięcia tych efektów pozostawia wykonawcy.

Po co przedsiębiorstwa korzystają z outsourcingu?
Najważniejszym celem przedsiębiorców stosujących w swojej firmie outsourcing jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności.

Co firmy chcą osiągnąć?
1. REDUKCJA KOSZTÓW → doświadczenie firm outsourcingowych pozwala osiąganie najlepszych efektów przy najniższych kosztach. Obniżają oni jednostkowe koszty działalności korzystając z jednej rzeczy, a przy tym obsługując wiele firm.
2. ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI → firmy outsourcingowe specjalizujące się w określonych usługach gwarantują wysoki poziom świadczonych usług przy znacznie niższej cenie, która byłaby większa, gdyby przedsiębiorstwo działało we własnym zakresie
3. DOSTĘP DO WIEDZY → przedsiębiorstwa korzystające z wiedzy firm zewnętrznych bardzo często mają dostęp do nowych technologii, których nabycie przez przedsiębiorstwo było by znacznie droższe od pomocy outsourcingowej.

Dziedziny zastosowania outsourcingu:
– usługi księgowe,
– usługi finansowo analityczne,
– usługi internetowe
– zarządzanie projektami w zakresie controllingu,
– zarządzania jakością,
– zarządzanie projektami w zakresie restrukturyzacji lub reorganizacji,
– zarządzanie projektami w zakresie informacji zarządczej,
– zarządzanie personelem,
– zarządzanie dokumentami,
– administracja,
– kompleksowe usługi informatyczne,
– usługi szkoleniowe,
– usługi transportowe,
– usługi ochrony mienia,
– usługi marketingowe – call center.

Outsourcing opiera się na określonych zasadach, które muszą być przestrzegane przez obie strony umowy outsourcingowej od początku jej trwania, tak aby współpraca była udana. Jeżeli która ze stron nie będzie przestrzegać warunków umowy, to wtedy może zostać ona zerwana.

Główne elementy umowy outsourcingowej:
– umowa długookresowa stała, ale na ściśle określony czas, z opcją corocznej oceny współpracy przez zleceniodawcę
– wynagrodzenie stałe zryczałtowane, płatność w ratach miesięcznych, a dodatkowo wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną ponad uzgodniony limit.
– uzgodnienie reguł komunikacji. Już w umowie warto ustalić, kto, kiedy i w jakim czasie może zamawiać usługę oraz jakie informacje powinien dla nas zbierać i przekazywać dostawca.

 ZATRUDNIENIE CZY OUTSOURCING?