PIT-11 w 2016 roku!

Wraz z początkiem roku płatnicy zobowiązani są do wystawiania informacji podatkowych za rok 2015. Najczęściej sporządzaną deklaracją jest deklaracj PIT-11, sporządzana przez płatników, którzy nie dokonują podatnikowi rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40.

Deklaracja PIT-11 dostarcza informacji na temat m.in.:
– przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłkach z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy,
– przychodach z działalności wykonywanej osobiście,
– przychodach z praw autorskich i innych praw majątkowych, o których mowa w art. 18 updof,
– innych przychodach, od których płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek.

pit 11