Płatnik

Kim jest płatnik? Tym pojęciem określamy osobę fizyczną dokonującą zapłaty lub zobowiązaną do jej dokonania.

Płatnik podatku to podmiot obowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia należnego podatku w wyznaczonym terminie. Opłata ma zostać zrealizowana na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.

Jeżeli mówimy o podatku dochodowym od osób fizycznych to płatnikiem podatku jest zakład pracy podatnika lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Płatnik składek to jednostki organizacyjne bądź też osoby zobligowane z jakiegokolwiek tytułu do obliczenia należnych składek, pobrania ich oraz przekazania tych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.