Podatek bankowy

Większości osobom wydaje się, że podatek bankowy dotyczy tylko banki. Tymczasem podatek bankowy może objąć każdy podmiot, który udzielił pożyczki.

Podatnikami podatku bankowego są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, instytucje pożyczkowe.

Szczególną uwagę należy zwrócić na instytucje pożyczkowe. Kredytodawcą jest bowiem przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej bądź zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu.Tym samym przedsiębiorca który udzielił pożyczki dla konsumenta także podlega podatkowi bankowemu.

Niezwykle pomocny do ustalenia kogo dotyczy podatek bankowy jest tak zwany limit bankowy, ponieważ obowiązek bankowy w znacznej mierze zależy od wysokości aktywów. Podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej ponad kwotę 200 mln zł. Jeśli limit ten nie zostanie przekroczony, to nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku bankowego.