Podatek CIT

CIT jest podatkiem, który bezpośrednio obciąża dochody osiągane przez osoby prawne. Do podatników tego podatku zalicza się wszystkie osoby prawne wraz ze spółkami kapitałowymi w organizacji oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi. Warto pamiętać, iż podmiotami muszącymi opłacać tego podatek są również jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej. Wyłączeniem są jedynie spółki które nie posiadają zdolności do czynności prawnych.

Podmiotami zwolnionymi z podatku CIT są:
– Skarb Państwa,
– Narodowy Bank Polski,
– jednostki budżetowe oraz fundusze celowe, które zostały utworzone na podstawie różnych ustaw,
– przedsiębiorstwa międzynarodowe,
– jednostki gospodarcze, które zostały utworzone przez organ administracji państwowej,
– Agencja Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa,
– ZUS oraz fundusze emerytalne,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej,
– organizacje religijne.

Wszyscy podatnicy, którzy swoją siedzibę mają na terytorium Polski, są zobowiązani do opłacania podatku od całkowitego swojego dochodu, bez względu w którym miejscu naszego kraju zostały osiągnięte. Natomiast jeżeli podatnik nie posiada siedziby na terenie Polski, wówczas opodatkowaniu podlegają dochody osiągnięte na obszarze Polski.

Przedmiotem opodatkowania w przypadku podatku CIT jest dochód, który definiowany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, która miała miejsce w roku podatkowym.
Obecna stawka podatku CIT w Polsce wynosi 15% dla tzw małych podatników, a także dla nowych przedsiębiorstw oraz dal pozostałych podmiotów 19%. Natomiast w przypadku zaniżenia przez jednostkę wysokości zobowiązania podatkowego, ustawa przewiduje stawkę sankcyjną, która występuje na poziomie 50%.

Zmiana wysokości stawki podatku CIT obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym uzyskało przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro w przeliczeniu na walutę polską. Zmiany te mają na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego w Polsce poprzez otwieranie nowych firm oraz wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw.

podatek CIT