Przejrzysta sytuacja firmy – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe musi być bardzo dokładnie i precyzyjnie zrobione, gdyż to właśnie ono dostarcza pełnego obrazu o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dokument ten zawiera dane liczbowe, które w sposób przejrzysty mówią o majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki.

Powinno być ono sporządzone w języku i walucie polskiej, według określonych terminów i zasad zgodnych z ustawą o rachunkowości.

Cechy informacji zawartych w sprawozdaniu:
1. wiarygodność
2. sprawdzalność
3. przejrzystość
4. istotność
5. kompletność
6. terminowość

Co musi zawierać sprawozdanie finansowe?

  • pełną nazwę i adres jednostki
  • nazwę sprawozdania, datę lub okres którego dotyczy sprawozdanie
  • podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelność sporządzania dokumentu ( np. właściciel)
  • datę sporządzenia.

Skład sprawozdania finansowego:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

PROWADŹ KSIĘGOWOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

sprawozdanie finansowe