RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Często zastanawiając się nad naszym życiem robimy analizę tego, co zyskaliśmy, a co straciliśmy. Właśnie tak samo przedsiębiorca prowadzący własną działalność robi rachunek zysków i strat osiągniętych w określonym czasie. W tym jednak drugim przypadku chodzi o sprawozdanie informujące o finansowej sytuacji firmy. Polega to na bardziej szczegółowej analizie bilansu wskazującego na strukturę ekonomiczną i źródło powstania.
Rachunek zysków i strat jest uzupełnieniem bilansu, którego wynik jest ostatecznym rezultatem finansowym.

Co zawrzeć w rachunku zysków i strat?
1. przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów i towarów,
2. pozostałe przychody i koszty operacyjne,
3. przychody i koszty finansowe,
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

Postać rachunku zysków i strat określa ustawa o rachunkowości. Pozwala na przedstawienie wyników firmy za pomocą dwóch wariantów:
→ porównawczego
→ kalkulacyjnego,
które różnią się metodą ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych wyrobów.

WARIANT PORÓWNAWCZY → grupuje koszty w układzie rodzajowym, uwzględnia zmianę stanu produktów wykazywaną w grupie – Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi. Po stronie przychodów wykazuje się koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki.

WARIANT KALKULACYJNY → ustala się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, osobno bierze się pod uwagę koszty sprzedaży i ogólnego zarządu.

Kolejne pozycje w rachunku zysków i strat to pozostałe koszty oraz pozostałe przychody operacyjne.

rachunek-zyskow