RODZAJE INWENTARYZACJI

1. SPIS Z NATURY → dokonują go członkowie komisji inwentaryzacyjnej. W jego zakres wchodzą możliwe do obejrzenia środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego, środki pieniężne w kasie oraz papiery wartościowe. W skład inwentaryzacji droga spisu wchodzą także znajdujące się w jednostce składniki aktywów, które są własnością innych jednostek (powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania).

2. UZGADNIANIE SALD Z KONTRAHENTAMI → obejmuje stan środków pieniężnych na kontach bankowych, pożyczki, kredyty, należności, zobowiązania

3. WERYFIKACJA STANU EWIDENCYJNEGO → ten rodzaj inwentaryzacji dotyczy aktywów i pasywów, których stan nie może zostać ustalony poprzez wyżej wymienione metody. W szczególności chodzi tutaj o grunty rolne, należności i zobowiązania publicznoprawne i inne składniki niemożliwe do obejrzenia.

Inwentaryzacja powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w każdym roku obrotowym , przeważnie na ostatni dzień roku obrotowego.

Kierownik odpowiada za poprawne i terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji.