Sprawozdanie finansowe zatwierdzone? Sprawdź co dalej!

Do 30 czerwca podmioty gospodarcze miały czas, aby zatwierdzić sprawozdanie finansowe, czyli zamknąć wszystkie księgi rachunkowe. Wszystko, co teraz będzie dziać się w firmie, musi być ujęte w księgach rachunkowych w 2014r. W jaki sposób?

Często pojawiającą się sytuacją jest to, że firma po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nagle otrzymuje wiadomość o zdarzeniach, które mogą znacznie zmienić wartość aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Skutki ww. zdarzeń należy ująć w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacja została przekazana jednostce gospodarczej.

W jaki sposób?
Jeżeli zaistniałe zdarzenie było istotne dla firmy, to skutki zdarzenia należy ująć w księgach w korespondencji z kontem „Rozliczenie wyniku finansowego” i wykazać w bilansie i zestawieniu zmian w kapitale własnym jako „Zysk/strata z lat ubiegłych”.
W przypadku spółek osobowych zysk z roku bieżącego przeksięgowuje się na konto „Rozrachunki z właścicielami”

Zdarzenie okazało się nieistotne? W takim przypadku należy je ująć w księgach tak samo jak pozostałe zdarzenia.

sprawozdanie finansowe