ŚRODEK TRWAŁY – OBNIŻKA STAWKI AMORTYZACYJNEJ

Istnieje możliwość zmniejszenia stawki amortyzacyjnej dla poszczególnych środków trwałych. Można to zrobić kilkakrotnie, jednak wymogiem jest amortyzacja środka trwałego za pomocą metody liniowej.

Obniżenie stawki może nastąpić:
1. od miesiąca , w którym środek trwały został zewidencjonowany
2. od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych miesięcznie, kwartalnie lub na koniec roku, więc w związku z tym zmiany mogą zostać wprowadzone:
1. w styczniu kolejnego roku – odpisy miesięczne;
2. na koniec pierwszego kwartału – amortyzacja kwartalna;
3. na koniec roku – gdy odpisy dokonywane są jednorazowo.

Obniżenie stawki amortyzacyjnej
Nie ma wyszczególnionej granicy, do której stawka amortyzacyjna może zostać obniżona. Chodzi tutaj o to, że podatnik, który wie, że poniesie stratę w przyszłym okresie, może ją zmniejszyć za pomocą optymalizacji wysokości odpisów amortyzacyjnych. MOŻNA OBNIŻYĆ STAWKĘ AMORTYZACYJNĄ DO 0%.
Można.. tak. Jest to jednak działanie wysokiego ryzyka, więc najlepszym rozwiązaniem było by ustalenie stawki na najniższym poziomie- wyższym od zera.

Częstotliwość zmiany stawki amortyzacyjnej
Nie ma jasno określonych reguł, które mówiły by o tym, jak często można zmieniać poziom stawki amortyzacyjnej. Zmiany w tym zakresie można dokonać od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego.

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH! ZASIĘGNIJ WIEDZY!

amortyzacja