TERMINY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI

Ogólnie rzecz biorąc inwentaryzacja powinna być przeprowadzana ostatniego dnia każdego roku obrotowego.
Jednak pewne składniki majątku możemy inwentaryzować w dłuższych okresach czasu:

OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO
– aktywa pieniężne
– papiery wartościowe
– produkty w toku produkcji
– materiały
– towary
– produkty gotowe zaliczone w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia

3 MIESIĄCE PRZED KOŃCEM ROKU OBROTOWEGO DO 15 DNIA NASTĘPNEGO ROKU
– składniki aktywów wyłączając:
– aktywa pieniężne
– papiery wartościowe
– produkty w toku produkcji i materiały
– towary i produktu gotowe

RAZ NA 2 LATA W DOWOLNYM OKRESIE
– zapasy materiałów
– zapasy towarów
– zapasy produktów gotowych i półproduktów, które znajdują się w strzeżonych składowiskach i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową

RAZ NA 4 LATA W DOWOLNYM OKRESIE
– nieruchomości zaliczone do środków trwałych i inwestycji
– inne środki trwałe i maszyny znajdujące się na terenie strzeżonym

RAZ W ROKU W DOWOLNYM OKRESIE
– zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki
– zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną

NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO ROKU OBROTOWEGO
– pozostałe aktywa i pasywa nieobjęte spisem z natury lub inwentaryzacją drogą potwierdzenia sald

INWENTARYZACJA… CO TO TAKIEGO?