TERMINY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI

Ogólnie rzecz biorąc inwentaryzacja powinna być przeprowadzana ostatniego dnia każdego roku obrotowego.
Jednak pewne składniki majątku możemy inwentaryzować w dłuższych okresach czasu:

OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO

 • aktywa pieniężne
 • papiery wartościowe
 • produkty w toku produkcji
 • materiały
 • towary
 • produkty gotowe zaliczone w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia

3 MIESIĄCE PRZED KOŃCEM ROKU OBROTOWEGO DO 15 DNIA NASTĘPNEGO ROKU

 • składniki aktywów wyłączając:
 • aktywa pieniężne
 • papiery wartościowe
 • produkty w toku produkcji i materiały
 • towary i produktu gotowe

RAZ NA 2 LATA W DOWOLNYM OKRESIE

 • zapasy materiałów
 • zapasy towarów
 • zapasy produktów gotowych i półproduktów, które znajdują się w strzeżonych składowiskach i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową

RAZ NA 4 LATA W DOWOLNYM OKRESIE

 • nieruchomości zaliczone do środków trwałych i inwestycji
 • inne środki trwałe i maszyny znajdujące się na terenie strzeżonym

RAZ W ROKU W DOWOLNYM OKRESIE

 • zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki
 • zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną

NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO ROKU OBROTOWEGO

 •  pozostałe aktywa i pasywa nieobjęte spisem z natury lub inwentaryzacją drogą potwierdzenia sald

 

INWENTARYZACJA… CO TO TAKIEGO?