Umowa na czas określony czy nieokreślony?

W Kodeksie pracy nie znajdziemy jasno określonej informacji na temat tego ile trwać ma najdłużej umowa na czas określony. Pracodawcy wykorzystują ten fakt i zawierają umowy na kilka lub więcej lat. W celu zwalczenia tej nieprawidłowości projektodawcy planują przyjąć rozwiązanie, które polegać będzie na tym, że jasno zostanie określony maksymalny czas umowy na czas określony u danego pracodawcy. W planach jest, że łączny czas zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace na czas określony u danego pracodawcy nie może przekraczać 24 miesięcy, a po upływie tego czasu umowa stanie się umową na czas nieokreślony.

Sprawdzenie umów na czas określony polegać będzie na wyliczeniu łącznego czasu trwania umów między stronami stosunku pracy. Nowość w przepisach ma chronić prawa i interesy pracownika bardziej niż teraz. Nowelizacja przepisów nie pozwala jednak na wliczanie do czasu trwania umów terminowych oraz umów o pracę na czas określony zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Możliwe będzie przedłużenie łącznego czasu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony do 36 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony po wprowadzeniu przepisów będzie możliwe tylko w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 

zatrudnienie