Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – zmiany!

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej ma na celu poprawę sytuacji osób ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Jakich zmian powinniśmy się spodziewać?

– zwiększenie praw osób ubezpieczonych na cudzy rachunek;
– obowiązek przeprowadzenia analizy przez zakład ubezpieczeń pozwalającej na wybór najodpowiedniejszej umowy dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego;
– wprowadzenie obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
– umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego kontroli nad rynkiem ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych oraz podjęcia odpowiednich działań zwiększających bezpieczeństwo;
– wprowadzenie możliwości odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, zawartych po dniu wejścia w życie ustawy;

Głównym celem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa na tle wypłacalności zakładów oraz zwiększenie konkurencyjności, co przekładać się będzie na poprawienie jakości oferowanych usług.