Wylicz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy!

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jasno określa zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Warto pamiętać o tym, że wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustalane jest uwzględniając wynagrodzenia oraz inne świadczenia ze stosunku pracy pomijając:
* jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
* wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy,
* wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
* nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
* wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
* gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
* ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
* dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
* wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
* odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych.

W wynagrodzeniu urlopowym należy pamiętać o:
* określonej w stawce miesięcznej stałej wysokości,
* zmiennych kwotach przysługujących za okresy nie dłuższe niż miesiąc.

Do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego potrzebne jest wynagrodzenie z poprzednich trzech miesięcy przez rozpoczęciem urlopu.

Pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy, dzięki któremu ten będzie zobowiązany do wypłacenia urlopu przed jego rozpoczęciem.

 

urlop wypoczynkowy