WYNAGRODZENIE

Wynagrodzeniem nazywamy świadczenie wypłacane przez pracodawce pracownikowi w zamian za wykonaną przez niego pracę. Jego wysokość zależy od rodzaju pracy, ilości oraz jakości jej wykonania.

Wynagrodzenie obejmuje:
1. wynagrodzenie zasadnicze
oraz
2. Dodatkowe składniki wynagrodzenia:
premie
nagrody
dodatek za godziny nadliczbowe
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
3. pozostałe świadczenia: odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pieniężna, nagroda jubileuszowa itp.

FORMY WYNAGRADZANIA
1. wynagradzanie według czasu pracy
2. wynagrodzenie według wyników pracy
3. wynagrodzenie premiowe

O tym jak wysokie powinno być wynagrodzenie świadczą:
* listy obecności
* karta pracy
* ilość przepracowanych godzin
* stawki zarobkowe
* oraz zwolnienia lekarskie, korzystanie z urlopu.
Na podstawie ww. dokumentów pracodawca oblicza ile dany pracownik powinien dostać wynagrodzenia.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest najczęściej lista płac, która jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczenie wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem składek ubezpieczeniowych.