Za co odpowiada PIP?

PIP to nic innego, jak Państwowa Inspekcja Pracy, a więc polski organ sprawujący kontrolę nad tym, aby było przestrzegane w Polsce obowiązujące prawo pracy. W głównej mierze dotyczy to przepisów oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ogólnych przepisów związanych z zatrudnieniem oraz inną pracą zarobkową.

Spośród zadań inspektorów możemy również wymienić bieżące wyjaśnianie przyczyn wypadków w pracy. Jednak w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie zgłosi do odpowiedniej instytucji tego, że w firmie miał miejsce wypadek przy pracy, zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje i najprawdopodobniej zostanie na niego nałożona kara.

W sytuacji, kiedy inspektor pracy zauważy, iż łamane jest prawo pracownicze, ma on możliwość:
– nałożenia na przedsiębiorcę mandatu,
– przesłania wniosku o nałożenie kary do właściwych sądów rejonowych,
– poinformowania prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
– wydania decyzji administracyjnej na temat kar związanych z czasem pracy kierowców.

W sytuacji, kiedy Okręgowy Inspektor Pracy dostrzeże, iż w danym przedsiębiorstwie przepisy BHP są nagminnie łamane, co zagraża bezpieczeństwu i życiu pracowników, ma on możliwość zamknięcia owej firmy.