Zerowa deklaracja VAT

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do składania okresowych deklaracji rozliczeniowych za okresy miesięczne bądź okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w danym okresie rozliczeniowym. O ile w okresie tym przedsiębiorca dokonywał transakcji w zakresie podatku od towarów i usług wówczas nie budzi to żadnych kontrowersji, co jednak z zerową deklaracją VAT?

Z ustawy o VAT jasno wynika, iż podatnicy VAT zobowiązani są do składania nawet zerowych deklaracji VAT. Do składania deklaracji VAT nie są zobligowani wyłącznie podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT, a więc przedsiębiorcy, których przychód nie przekracza 200 000 złotych oraz podmioty, które wykonują tylko czynności zwolnione z podatku.

Wielu podatników zastanawia się, czy niezłożenie zerowej deklaracji VAT pociągnie ich do odpowiedzialności prawnej. Odpowiedź znajdziemy w Art. 54 ustawy Kodeks karny skarbowy:

“Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”

 

Zobacz również : VAT i akcyza