Zmiana danych na fakturze – kto i kiedy ma prawo do wprowadzenia nowych danych

Jeżeli sprzedawca wystawi nabywcy fakturę z błędnymi informacjami, to ma on prawo do poprawy danych na właściwe. 

Kiedy nota korygująca a kiedy faktura korygująca?
Nota korygująca wystawiana jest przez nabywce w przypadku błędnych danych, które są mało istotne → błędny NIP, adres, złe oznaczenie, niewłaściwe dane stron.

Fakturę korygującą zaś może wystawić wyłącznie przez sprzedawcę → błędne stawki VAT, niewłaściwy opis towaru.

Dla kogo faktury VAT?
Faktury są wystawiane tylko przez czynnych podatników VAT w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu. W którym została zrealizowana usługa lub dostarczony towar.

Faktura korygująca – przypadki:
* sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, a nabywca innym przedsiębiorcą,
* sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, a osobą żądającą wystawienia faktury jest osoba prywatna,
* sprzedawca jest zwolniony z VAT, nabywca żąda jej wystawienia,
* w przypadku zniszczenia faktury lub jej zaginięcia → sprzedawca wystawia duplikat faktury,
* w przypadku, gdy faktura pierwotna zawiera błędne dane → cena, stawka lub kwota VAT, błędy rachunkowe,
* faktura nie jest zgodna ze wcześniejszymi ustaleniami stron.

Sprzedawca może wystawić fakturę korygującą tylko wtedy, gdy zawiera istotne błędy.

faktury