ZMIANA W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI – Sprawozdania finansowe !

Rząd planuje wprowadzić nowy projekt, który będzie umożliwia sporządzenie przez spółki uproszczonych sprawozdań finansowych obejmujących tylko podstawowe informacje w bilansie oraz rachunków zysków i strat. Nowelizacja ustawy ma za zadanie dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Jednostki MIKRO:
* spółki akcyjne,
* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
* spółki komandytowo-akcyjne, pod warunkiem, że na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech warunków:
– suma bilansowa: 350 000 euro, czyli 1 486 380 zł
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 euro, czyli 2 972 760 zł
– przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10 osób.

Wyżej wymienione spółki dzięki nowelizacji, którą chce wprowadzić rząd, sporządzać będą skrócone sprawozdania finansowe obejmujące tylko i wyłącznie podstawowe informacje.
Dodatkowo będą one zwolnione z informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności. Jednak ta druga opcja obciążona jest pewnym warunkiem, który mówi o tym, że te informacje muszą być ujawnione z informacjach uzupełniających do bilansu.

WAŻNE!
Spółka, która skorzysta z tych ułatwień nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.
Nie każda spółka, będzie musiała zastosować się do nowego prawa.
Tylko i wyłącznie jednostki mikro będą mogły z tego skorzystać.

Do jednostek MIKRO należeć będą także m.in. :
1. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie ← pod warunkiem spełnienia określonych wymogów
2. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego i organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła

Obecnie są to tylko plany, które rozpatruje rząd. Czy zostaną one wprowadzone? Przekonamy się niebawem.